rodo darczyńcy

STATUT FUNDACJI "DUNAJEC"

Pomoc Polakom na Kresach

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dunajec – Pomoc Polakom na Kresach, Huba 39 34-436 Maniowy (dalej zwaną Fundacją)
  2. Fundacja powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: chryc@onet.eu
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze tj. prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikających z przepisów rachunkowych (art. 6. ust. 1 lit. c Rodo).
  4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty. Dane te będą przetwarzane w celu obsługi procesu przekazania darowizny (art. 6. ust. 1 lit. b Rodo) za pośrednictwem usług Pienińskiego Banku Spółdzielczego, z którym Administrator zawarł umowę o świadczeniu usług bankowych.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.