statut fundacji

STATUT FUNDACJI "DUNAJEC"

Pomoc Polakom na Kresach

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja „DUNAJEC” – Pomoc Polakom na Kresach, zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku fundacjach oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Zbigniewa Konopkę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Palenika w kancelarii notarialnej w Nowym Targu ul. Szaflarska 42 w dniu 4 sierpnia 2020 r.

§2

 1. Fundacja może używać nazwy FUNDACJA DUNAJEC na równi z pełną nazwą Fundacji – Fundacja „DUNAJEC” – Pomoc Polakom na Kresach.
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Huba w powiecie nowotarskim.
 3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich.
 5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje odpowiednio w zakresie realizacji poszczególnych jej celów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 3. Fundacja może zmienić założenia i cele statutowe podczas trwania jej działalności, wyłącznie za zgodą Fundatora.
 4. Fundator wraz z Zarządem zgadzają się na rejestrację Fundacji jako podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Sadowym o ile zaistnieje taka potrzeba i będzie to nieodzowne aby spełniać postanowienia statutowe.

§4

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, angielskiego odpowiednika nazwy Fundacji: DUNAJEC Foundation lub innego odpowiednika w języku obcym.
 3. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celem Fundacji jest:

 • wsparcie wykształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w Polsce i poza granicami państwa.
 • propagowanie wiedzy historycznej;
 • doraźne wsparcie materialne najuboższych rodzin;
 • pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb rodzin jak dostępu do wody pitnej;
 • pośrednictwo między pracodawcami a pracownikami w celu pomocy w znalezieniu zatrudniania;
 • wspieranie wypoczynku oraz nauki dzieci i młodzieży na Kresach poprzez organizowanie wymiany młodzieży szkolnej, kolonii,
 • tworzenie funduszy stypendialnych dla najzdolniejszych dzieci i młodzieży.

§6

1.    Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a.  organizowanie różnorodnych form kształcenia dzieci i młodzieży;
b.  zapewnienie wsparcia materialnego dzieci i młodzieży w związku z kształceniem i wychowaniem;
c.  dostarczanie pomocy szkolnych, odzieży i innych potrzebnych dóbr materialnych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży;
d.  organizowanie akcji, zbiorek, eventów mających na celu zbieranie środków na wsparcie materialne najuboższych rodzin;
e.  pomoc w finansowaniu i pracach związanych z wierceniem studni;
f.  organizowanie fachowej pomocy w znalezieniu pracy;
g.  pośrednictwo pomiędzy pracodawcami i pracownikami;
h.  warsztaty dla szukających pracy;
i.   pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w tym pomoc w aplikacji na kursy i szkolenia oraz organizacja takich kursów i szkoleń;
j.  organizowanie i finansowanie kolonii, obozów, wyjazdów edukacyjnych, integracyjnych i wypoczynkowych;
k.  organizowanie wymiany dzieci i młodzieży szkolnej;
l.  organizowanie zbiórek i innych form zbieranie środków na stypendia dla najzdolniejszych dzieci i młodzieży;
m.  działania edukacyjne i informacyjne propagujące wiedzę historyczną w społeczeństwie w kraju i poza jego granicami itp.

2.    Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
3.    Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może:

a.    współpracować z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się realizacją celów statutowych Fundacji, w szczególności z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zainteresowanymi celami statutowymi Fundacji;
b.    wspierać działalność innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest zgodna z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§7

1.  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwóch  tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2.  W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Fundację po dacie wpisania jej do rejestru, na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), pochodząca z majątku fundacji.

§8

1.  Przychody Fundacji pochodzą z:a.  darowizn, spadków, zapisów,

a)   dotacji i subwencji od osób prawnych,
b)  dotacji od podmiotów gospodarczych,
c)  zbiórek publicznych,
d)  majątku fundacji,
e)  odsetek i lokat bankowych.

2.  Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3.  Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, w rozumieniu przepisów ustawy o fundacjach.
4.  Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie celom statutowym Fundacji. Fundacja nie działa bowiem w celu osiągnięcia zysku.
5.  Fundacja może prowadzić, w kraju i za granicą, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
6.  Fundacja może ubiegać się o przyznanie jej statusu organizacji pożytku publicznego i w tym celu przeprowadzić procedurę zmiany Statutu, jeżeli taka zmiana będzie konieczna.
7.  Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich lub wybranych celów statutowych Fundacji, o ile podmioty przekazujące, darczyńcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.
8.  Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych.
9.  Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności statutowej Fundacji.
10.  Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach.
11.  Zarząd Fundacji może tworzyć wyodrębnione fundusze celowe z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji. Utworzenie wyodrębnionego funduszu celowego jest możliwe, jeżeli wynika to z woli darczyńcy, spadkodawcy, zapisodawcy lub z podpisanej przez Fundację umowy cywilnoprawnej.
12.  W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Sprawozdawczość

§9

 1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 grudnia 2021 roku.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza i ogłasza (publikuje) Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
 4. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
 5. Zarząd Fundacji składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

 

Władze Fundacji

§10

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Organem doradczym o charakterze honorowym jest Rada Honorowa Fundacji. Rada Honorowa Fundacji nie jest organem upoważnionym do reprezentacji Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§11

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Każdy kolejny skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. odwołania przez Fundatora.
 5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora przed upływem kadencji, w drodze uchwały.
 6. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.
 7. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Fundacji niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora.
 3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,
  8. wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji.
 4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 5. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, Zarząd Fundacji wyznacza Pełnomocnika Fundatora, na mocy uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa, a jeśli funkcję Prezesa pełniła osoba będąca Fundatorem, decyduje głos Wiceprezesa.
 6. Pełnomocnik Fundatora zostaje odwołany z pełnienia swojej funkcji przez Zarząd Fundacji z chwilą odzyskania przez Fundatora zdolności do czynności prawnych, na mocy uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 7. Pełnomocnik Fundatora może zostać odwołany z pełnienia swojej funkcji przez Zarząd Fundacji z chwilą wstąpienia w prawa Fundatora jego spadkobierców, na mocy uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§14

 1. Rada Honorowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji.
 2. Rada Honorowa Fundacji składa się z Członków Honorowych Fundacji, którzy są powoływani przez Zarząd w drodze uchwały.
 3. Członkowie Rady Honorowej Fundacji pełnią swoją funkcję charytatywnie.
 4. Członkowie Rady Honorowej Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu, pełniąc funkcje doradcze, bez prawa głosu.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Zarząd łącznie czyli za potwierdzeniem pisemnym każdego z członków Zarządu.

 

Działalność gospodarcza

§16

 1. Fundacja prowadzi, w kraju i za granicą, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej w zakresie:
  • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);
  • Transport drogowy towarów (49.41.Z);
  • Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);
  • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A);
  • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z);
  • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);
  • Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z);
  • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);
  • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z);
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
 3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
 4. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd.

 

Postanowienia końcowe

§17

  1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, pod warunkiem zatwierdzenia wprowadzonych zmian przez Fundatora na mocy uchwały. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
  2. Na wypadek śmierci Fundatora lub w przypadku jego czasowej lub trwałej niezdolności do podejmowania decyzji, stosuje się postanowienia §18 ust.4.

§18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator w formie uchwały.
 4. W przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do podejmowania decyzji przez Fundatora lub na wypadek jego śmierci, wszystkie decyzje zastrzeżone do jego właściwości podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków.

§19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały. Na wypadek śmierci Fundatora lub w przypadku jego czasowej lub trwałej niezdolności do podejmowania decyzji, stosuje się posztywnienia §18 ust.4.
 3. Likwidację prowadzi likwidator powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji.
 4. Likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
 5. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakańcza sprawy bieżące, ściąga wierzytelności i wypełnia zobowiązania Fundacji.
 6. Majątek pozostały po likwidacji podlega przeznaczeniu na wsparcie działalności statutowej fundacji realizującej cele zbieżne z celami statutowymi likwidowanej Fundacji wyznaczonej przez Fundatora.